ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden voorzien de rechtsverhouding tussen Matthias Vogelzang Creative Solutions [verder aangeduid als MV] en zijn klanten en prospects. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende artikelen, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening die MV aanbiedt. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door MV, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met MV verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in de volgende secties:

Als er een specifieke sectie van toepassing is, gaat deze boven sectie Algemeen. Voor zover sectie Algemeen niet in conflict is met de toepasselijke bepalingen uit specifieke secties, blijft sectie Algemeen voortdurend van toepassing.

ARTIKEL A1

A1.1

Een offerte opgesteld door MV is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na datering door MV. Tenzij duidelijk anders is vermeld in de offerte. Door MV uitgebrachte offertes kunnen ten allen tijde worden ingetrokken. Na ontvangst van aanvaarding slechts binnen 48 uur.

A1.2

Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever op een andere wijze dan schriftelijk met de offerte akkoord gaat of die indruk wekt, dan mag MV de offerte als aanvaard beschouwen.

A1.3

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor MV alleen bindend indien en voor zover deze door MV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

A1.4

Indien MV in de gestelde offerte geen vaste prijs benoemd heeft, zal er een begroting getoond worden en zal dit duidelijk vermeld worden als zijnde meerwerk. Na afronding van het project wordt het meerwerk verrekend met de daadwerkelijk gemaakte uren. Bij overschrijding van het meerwerk informeert MV de opdrachtgever voor oplevering, en in ieder geval binnen de garantieperiode.

A1.5

De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de kosten van extensies en andere koppelingen of materialen die bij derden worden ingekocht, tenzij schriftelijk anders vermeld.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige en juiste aanlevering van extensies, koppelingen of materialen en bijbehorende licenties.

A1.6

In geval van conflict van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
A - De overeenkomst;
B - De eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
C - Deze Algemene Voorwaarden;
D - Eventuele aanvullende voorwaarden.

ARTIKEL A2

UITVOERING PROJECT & INFORMATIEVERSTREKKING

A2.1

Na het tot stand komen van de overeenkomst zal MV per direct het project uitvoeren conform de gestelde offerte, daarbij rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever.

A2.2

MV spant zich in om het project naar beste kunnen uit te voeren met toepassing van zorgvuldigheid en bekwaamheid.

A2.3

Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan MV worden verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.

A2.4

Indien opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is MV gerechtigd extra kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat het project uitloopt. Eventuele vertraging van het project, veroorzaakt door opdrachtgever, wordt gerapporteerd per e-­mail.

ARTIKEL A3

DUUR & ONTBINDING

A3.1

De overeenkomst wordt al beeindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.

A3.2

Door MV opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. MV is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

A3.3

Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft MV het recht de uitvoering van alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van MV op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet­nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

A3.4

MV is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, per brief of per e­-mail en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
- Na het sluiten van de overeenkomst MV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst
en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van MV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
- Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraag of aangifte tot faillietverklaring doet;
- Het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
- De activiteiten van opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
- Op enig vermogensdeel van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
- Omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MV kan worden gevergd.

A3.5

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van MV op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MV de nakoming van de verplichtingen ontbindt, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

A3.6

Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is MV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

ARTIKEL A4

TARIEVEN

A4.1

Prijzen zijn in euro's, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

A4.2

Reiskosten worden altijd in overleg bepaald.

A4.3

Alle in de offerte van MV genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

ARTIKEL A5

BETALINGSVOORWAARDEN

A5.1

MV zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een [elektronische] factuur sturen aan opdrachtgever. Indien het project in fasen wordt geleverd, is MV gerechtigd per geleverde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders bepaald in de overeenkomst.

A5.2

Indien opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en 15 euro administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door MV.

A5.3

Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

A5.4

De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

A5.5

In bovenstaande gevallen heeft MV voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beeindigen, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

ARTIKEL A6

ZEKERHEIDSSTELLING

A6.1

MV is voortdurend gerechtigd, alvorens het project te beginnen of daarmee door te gaan, te verlangen dat opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.

A6.2

Indien de verlangde zekerheid niet of onvoldoende wordt verstrekt, heeft MV het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het reeds nagekomen terug te nemen, onverminderd de aan MV toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beeindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden, geleverde projecten en/of gemaakte kosten.

ARTIKEL A7

MEERWERK

A7.1

Indien door wensen van opdrachtgever, die door MV redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel overeenkomst kunnen worden beschouwd, de werkzaamheden die MV op grond van deze overeenkomst dient te verrichten worden veranderd, verzwaard c.q. is er sprake van meerwerk. Indien MV van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan opdrachtgever en vragen om goedkeuring.

A7.2

Opdrachtgever zal voortdurend binnen vijf werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd. Voor eventuele uitloop van de in de offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

A7.3

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door MV te verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

ARTIKEL A8

AANSPRAKELIJKHEID

A8.1

De aansprakelijkheid van MV voor directe schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door MV van zijn verplichtingen onder de overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomengarantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van MV of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is [exclusief BTW]. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1000 euro [exclusief BTW].

A8.3

Aansprakelijkheid van MV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van [bedrijfs]gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

A8.4

Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op MV geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MV.

A8.5

De aansprakelijkheid van MV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever MV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MV in staat is adequaat te reageren.

A8.6

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MV meldt.

A8.7

MV kan voor uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van producten of diensten van derden. Aansprakelijkheid van MV voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software, (web)applicaties en programmatuur, is uitgesloten.

ARTIKEL A9

STORINGEN & OVERMACHT

A9.1

Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

A9.2

Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: [a] storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, [b] tekortkomingen door partijen van wie MV bij de verlening van de diensten afhankelijk is, [c] gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen waarvan opdrachtgever het gebruik aan MV heeft voorgeschreven, [d] het niet beschikbaar zijn van 1 of meer personeelsleden [door ziekte of anderszins] en [e] overheidsmaatregelen.

A9.3

In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting[en] geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

A9.4

Indien een overmachtsituatie dertig [30] dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beeindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL A10

RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

A10.1

Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het project ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berusten uitsluitend bij MV of diens licentiegevers.

A10.2

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur, diensten of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

A10.3

Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

A10.4

Het is MV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien MV door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

A10.5

Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van MV.

ARTIKEL A11

GEHEIMHOUDING

A11.1

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

A11.2

MV zal geen kennis nemen van gegevens die opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de diensten van MV, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of de kwaliteit van het projecten, of MV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal MV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

A11.3

Deze verplichting blijft ook bestaan na beeindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

ARTIKEL A12

VERJARING

A12.1

Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

ARTIKEL A13

WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

A13.1

MV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle secties daaruit te wijzigen of aan te vullen.

A13.2

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van MV of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

A13.3

Indien opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beeindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

ARTIKEL A14

SLOTBEPALINGEN SECTIE ALGEMEEN

A14.1

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

A14.2

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.

A14.3

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging [een] nieuwe bepaling[en] vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

A14.4

Informatie en mededelingen op de website van MV zijn onder voorbehoud van programmeer­ en typefouten.

A14.5

De door MV ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek [waaronder logfiles], behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.

A14.6

Teneinde haar dienstverlening te promoten is MV gerechtigd aan derden te tonen welke projecten zij aan opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van opdrachtgever zulks onaanvaardbaar maken of schriftelijk anders is overeengekomen.

A14.7

MV heeft ten allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst.

A14.8

Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

ARTIKEL B1

OPLEVERING & AANVAARDING

B1.1

MV spant zich in de materialen overeenkomstig de specificaties ter acceptatie aan opdrachtgever op te leveren.

B1.2

Oplevering geschiedt door middel van een release. Een Release is een verzameling van taken die, na grondig testen door partijen, en na acceptatie door opdrachtgever, online wordt gezet. De benodigde tijd hiervoor wordt opgenomen in de offerte.

B1.3

Wanneer de materialen aan opdrachtgever ter acceptatie zijn opgeleverd, zal opdrachtgever deze op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid gedurende de acceptatieperiode van 1 week onderwerpen aan eenacceptatietest. Door acceptatie verleent opdrachtgever decharge aan MV ten aanzien van al haar verplichtingen met betrekking tot de resultaten.

B1.4

Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde periode de materialen [geheel of gedeeltelijk] afkeurt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd en opgeleverd.

B1.5

Opdrachtgever wordt verondersteld de materialen tevens te hebben geaccepteerd, indien opdrachtgever tot ingebruikname van de materialen is overgegaan dan wel wanneer opdrachtgever niet uiterlijk binnen tien dagen na oplevering schriftelijk aan MV heeft meegedeeld dat en om welke reden(en) zij de materialen niet accepteert.

B1.6

Indien materialen niet worden geaccepteerd zal MV specificeren welke aanpassingen zullen worden verricht, met daarbij de bijbehorende tijd of eventuele kosten. Opdrachtgever zal vervolgens aangeven of hij met de genoemde aanpassingen en de bijbehorende tijd en kosten akkoord gaat of dat hij afziet van de afkeuring. MV zal zich er maximaal voor inspannen de door opdrachtgever vastgestelde en reproduceerbare gebreken binnen de door partijen overeengekomen termijn, en bij gebreke daarvan binnen een redelijke termijn, te verhelpen.

B1.7

Als opdrachtgever de materialen na de eerste revisie geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar het oordeel van MV een redelijk aantal revisierondes volgen.

B1.8

Indien een partij aangeeft verdere revisies niet [meer] zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal opdrachtgever de daadwerkelijk door MV gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. MV kan slechts opzeggen na bij een revisie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

B1.9

Het doorvoeren van aanpassingen naar aanleiding van een afkeuring van een materiaal kan plaatsvinden op een opgeleverde of een nog niet opgeleverde versie van de materialen, mits het geen gebrek betreft waardoor het opgeleverde materiaal geheel niet functioneert.

B1.10

Indien opdrachtgever de resultaten heeft geaccepteerd, treedt de garantietermijn van 30 dagen in werking. Binnen deze termijn gelden de resultaten als geaccepteerd, maar is het mogelijk om gebreken te melden, die niet redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden tijdens de acceptatietest. MV zal eventuele gebreken specificeren en aanvullen met de te verwachten tijd en, indien de gebreken niet eenvoudig en binnen 30 dagen te verhelpen zijn, eventuele aanvullende kosten voor aanpassing van die onderdelen. Deze garantietermijn geldt dus niet als verlengde acceptatietest en geeft niet meer garanties dan in dit lid is bepaald.

B1.11

Kleine gebreken, waartoe gerekend worden gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de materialen redelijkerwijze niet in de weg staan, maar niet beperkt hiertoe, zullen geen reden tot onthouding van acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van MV zodanige gebreken te herstellen. Partijen treden hiertoe met elkaar in overleg.

B1.12

Indien het project in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed­ of afkeuring van de Materialen van die fase te geven en geldt eveneens de bovenvermelde procedure. Opdrachtgever mag een goed­ of afkeuring van de Materialen van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

B1.13

MV heeft het recht te wachten met de aanvang van een nieuwe fase totdat opdrachtgever de oude fase expliciet heeft geaccepteerd.

B1.14

MV garandeert niet dat hetgeen opdrachtgever met de door MV te ontwikkelen of ontwikkelde werken beoogt ook daadwerkelijk wordt behaald.

B1.15

MV spant zich in haar producten/werken zo goed en zo foutvrij mogelijk te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. MV kan echter niet garanderen dat de programmatuur te allen tijde geheel zonder fouten zal functioneren.

B1.16

MV is gerechtigd tijdelijke oplossingen of 'work­arounds' in te stellen, waarbij bepaalde functionaliteiten beperkt worden om ernstige fouten te voorkomen.

B1.17

In afwijking van hetgeen bepaalt in artikel B.1.2 tot en met artikel B.1.8, gelden onderstaande bepalingen. Indien MV en opdrachtgever dit overeenkomen, werkt MV op basis van Milestones, opgedeeld in fasen.

B1.18

Partijen zullen zeer regelmatig overleg voeren over de voortgang van iedere Milestone. Opdrachtgever zal in ieder geval een contactpersoon beschikbaar stellen voor werkoverleg met de ontwikkelaar van MV om de eisen per fase gaande de ontwikkeling bij te kunnen stellen. Partijen zullen zich maximaal inspannen om de uitvoering van elke Milestone te doen slagen.

B1.19

Tijdens de uitvoering van iedere Milestone zal opdrachtgever gevraagd en ongevraagd input geven over het materiaal teneinde MV het gewenste resultaat te laten leveren. MV zal deze input tijdens de fase doorvoeren of, indien zij hiermee niet akkoord is, gemotiveerd aangeven waarom een andere aanpak naar haar mening betere resultaten levert.

B1.20

Indien de input van MV ertoe leidt dat de hoeveelheid werk substantieel meer wordt dan in de specificaties voorzien, zullen partijen in onderling overleg kiezen voor hetzij een vermindering van ander werk of voor meerwerk voor MV met een bijbehorende prijsaanpassing.

B1.21

Voorafgaand aan iedere Milestone zullen partijen in overleg het materiaal voor de fase vertalen naar een aantal test cases. Termijnen van levering en de inhoud van Milestones, alsook de bijbehorende test cases, worden tijdens uitvoering van het werk daarvan bijgesteld als daar aanleiding toe is.

B1.22

Als het materiaal in een Milestone de specificaties voor deze fase behaalt, zal MV het materiaal opleveren voor acceptatie. Opdrachtgever zal het materiaal goed­ of afkeuren op basis van de specificaties, maar mag het materiaal niet afkeuren op bezwaren in strijd met de specificaties. Wanneer het materiaal wordt afgekeurd, zullen partijen in overleg vaststellen of [1] de betreffende Milestone moet worden verlengd, [2] een nieuwe Milestone voor herstel van het afgekeurde nodig is, [3] het materiaal wordt verplaatst naar een algemene herstel­fase of [4] de overeenkomst opgezegd wordt. In het laatste geval zal opdrachtgever de daadwerkelijk door MV gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

ARTIKEL B2

VOORTGANG

B2.1

Opdrachtgever en MV komen in onderling overleg de voor het project specifieke fases, opleverdata en termijnen overeen, bijvoorbeeld in de offerte of de overeenkomst.

B2.2

MV houdt opdrachtgever ten minste eenmaal per veertien dagen per e­-mail, telefonisch op de hoogte van de voortgang van het project.

B2.3

Na overleg tussen MV en opdrachtgever kan zonder verdere consequenties worden afgeweken van de overeengekomen opleverdata en termijnen.

ARTIKEL B3

SPECIFICATIES & BRONMATERIALEN

B3.1

Partijen zullen schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. MV zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid van diens instructies en gegevens.

B3.2

Een schriftelijke specificatie zoals genoemd in artikel B3.1 is niet vereist indien opdrachtgever de wens heeft uitgesproken, al dan niet schriftelijk, MV een hoge mate van vrijheid te bieden bij het ontwikkelen van werken en de wijze waarop dat plaatsvindt. Indien de ontwikkeling op die wijze heeft plaatsgevonden kan opdrachtgever zich achteraf niet beroepen op op schrift gestelde specificaties waar MV niet mee heeft ingestemd.

B3.3

MV is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

B3.4

Indien door opdrachtgever aan MV verstrekte (bron)materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door MV in het kader van de overeenkomst.

B3.5

Tenzij anders is overeengekomen heeft MV het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij opdrachtgever. MV zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Kosten die gemoeid zijn met de licenties, welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zullen in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Dit staat gespecificeerd in de offerte.

B3.6

Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om diens eigen applicaties, diensten en infrastructuur up­to­date te houden voor interoperabiliteit met de producten en de dienst van MV. Dit in verband met eventuele koppelingen. Meerwerk veroorzaakt door applicaties van opdrachtgever wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.

ARTIKEL B4

LICENTIEVOORWAARDEN BIJ ONTWIKKELING

B4.1

MV verleent aan opdrachtgever het recht om ontwikkelde huisstijlen, logo's, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing­ en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke inhoudelijke werken te verveelvoudigen en te verspreiden voor de doeleinden die opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst heeft beoogd.

B4.2

MV draagt daarmee nooit enige aan MV toekomende rechten van intellectueel eigendom [zoals het auteursrecht] over op opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

B4.3

De broncode van door MV geleverde software, niet zijnde open source software, en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie mag en zal nimmer aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, noch mag opdrachtgever daarin enige wijzigingen aanbrengen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

B4.4

MV verleent opdrachtgever het niet­ exclusieve recht tot het gebruik van het ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde dienst/programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

B4.5

Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentieren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of ­activiteiten van opdrachtgever.

ARTIKEL C1

UITVOERING

C1.1

Na de totstandkoming van de overeenkomst zal MV zo spoedig mogelijk de dienst uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van opdrachtgever.

C1.2

In de overeenkomst wordt bepaald wanneer MV zal starten met de installatie en het beheer van de [web]applicatie.

C1.3

MV spant zich in dat de [web]applicatie naar beste kunnen wordt geconfigureerd en beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

C1.4

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat nodig is om een tijdige en juiste installatie van de (web)applicatie mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan MV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie van de [web]applicatie, tijdig aan MVbeschikbaar worden gesteld.

C1.5

Wanneer opdrachtgever de hosting zelf door een derde laat verzorgen zal MV de daarmee gemoeide uren ten behoeve van oplevering van het project op uurbasis factureren.

ARTIKEL C2

DUUR OVEREENKOMST

C2.1

De overeenkomst wordt, tenzij in de offerte anders overeengekomen, door opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van drie maanden. Na de initiele duur van de overeenkomst wordt deze voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand. De opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk via e­-mail te geschieden.

ARTIKEL C3

LICENTIE

C3.1

Opdrachtgever verstrekt hierbij MV een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever aan de diensten van MV aangeleverde materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopieren op elke door MV geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door MV.

ARTIKEL C4

VRIJWARING

C4.1

Opdrachtgever vrijwaart MV van alle juridische claims van derden met betrekking tot het gebruik van de diensten door opdrachtgever. MV is niet verantwoordelijk voor de gegevens/diensten/software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen.

C4.2

Indien MV op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL C5

DIENSTVERLENING & BESCHIKBAARHEID

C5.1

Alle diensten van MV worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst MV uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

C5.2

De elektronische transmissie van gegevens van opdrachtgever in het kader van de diensten, via het internet, andere netwerken of op welke wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van opdrachtgever, ook wanneer deze door MV worden uitgevoerd of verzorgd.

C5.3

MV is nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applicaties tevens op een fysieke gegevensdrager [bijv. CD-rom of USB-stick] te leveren aan opdrachtgever.

C5.4

Indien de diensten [mede] geleverd worden via diensten en/of netwerken van MV, zal MV zich inspannen om daarbij zo min mogelijk downtime te laten bestaan.

C5.5

MV biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime.

C5.6

Behoudens tegenbewijs zal de door MV gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als volledig bewijs.

C5.7

MV zal zich inspannen om te zorgen dat opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van MV. MV kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. MV zal zich inspannen om opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

C5.8

Indien naar het oordeel van MV een gevaar ontstaat voor het functioneren van de diensten of het netwerk van MV of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e­-mail of andere gegevens, slecht beveiligde diensten of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is MV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

C5.9

MV heeft het recht om de diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. MV zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. MV is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

C5.10

Slechts indien schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is MV gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

C5.11

Tenzij de overeenkomst anders bepaalt, is MV niet gehouden reservekopien [back­-ups] te maken van door opdrachtgever op diensten van MV opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back­-ups kunnen nabeëindiging van de overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te verzoeken om een back­-up bij beeindiging of ontbinding.

ARTIKEL C6

OPSLAG & DATALIMIET

C6.1

MV kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de diensten. Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij overschrijding van dit maximum is MV bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de overeenkomst worden vermeld. Indien er geen opslag­ en/of datalimiet wordt overeengekomen, geldt de fair use policy van MV.

ARTIKEL C7

WIJZIGINGEN

C7.1

Indien opdrachtgever persoonsgegevens invoert in de door MV gehoste applicaties, vallen zowel opdrachtgever als MV onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens [WBP], waarbij volgens de terminologie van die wet opdrachtgever de 'verantwoordelijke' vormt en MV de 'bewerker'.

C7.2

Op grond van de WBP [art. 14] dienen verantwoordelijke en bewerker een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door opdrachtgever dan wel MV uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen 'bewerkersovereenkomst', zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een overeenkomst in de zin van de WBP.

C7.3

MV zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de diensten of infrastructuur van MV bevinden.

C7.4

MV staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van MV, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van opdrachtgever.

C7.5

Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de diensten van MV.

C7.6

Indien opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de WBP, gegevens die zijn opgeslagen in diensten van MV dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal MV daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

ARTIKEL D1

LEVERING

D1.1

Beelddragers worden geleverd in het pand waar MV zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door MV onbeschadigd retour zijn ontvangen.

D1.2

Digitale bestanden met Fotografische werken of ontwerpen worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

D1.3

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door MV vastgesteld.

D1.4

Indien MV en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft MV het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

D1.5

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

ARTIKEL D2

EIGENDOM BEELDDRAGERS

D2.1

Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, dient deze na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan MV zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van MV.

D2.2

Indien Fotografische werken of ontwerpen als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan tenzij anders is overeengekomen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van MV.

D2.3

Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan MV is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

D2.4

In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die MV hierdoor lijdt te vergoeden.

D2.5

Beelddragers blijven eigendom van MV. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

ARTIKEL D3

HERSTELKOSTEN

D3.1

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft MV recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

ARTIKEL D4

OPDRACHT

D4.1

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij MV zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken of ontwerpen te maken en/of te leveren.

D4.2

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte of mondelinge afspraak van MV. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door MV aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door MV overeenkomstig de offerte.

D4.3

MV heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

D4.4

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door MV slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan MV is geretourneerd.

D4.5

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft MV recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

D4.6

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is MV volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie MV werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

ARTIKEL D5

INTERNET/SOCIAL MEDIA

D5.1

In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk of ontwerp niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

D5.2

De Wederpartij zal van de Fotografische werken of ontwerpen geen andere kopieen maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte [werk]kopie[en] van het Fotografische werk of ontwerp wissen dan wel vernietigen.

D5.3

De Wederpartij zal MV vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk of ontwerp is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan MV verstrekken.

D5.4

Wederpartij geeft automatisch toestemming voor het gebruik van foto's door MV voor promotionele doeleinden zoals Social Media & zijn website, mits nadrukkelijk anders is aangegeven, Wederpartij heeft 14 dagen de tijd, na vastlegging, om dit schriftelijk aan MV aan te geven.

ARTIKEL D6

AUTEURSRECHT

D6.1

Het auteursrecht op de Fotografische werken of ontwerpen berust bij MV.

ARTIKEL D7

PORTRETRECHT

ARTIKEL D8

LICENTIE

D8.1

Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk of ontwerp door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door MV is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

D8.2

Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van MV, hebben bedoeld.

D8.3

Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

D8.4

Indien door MV toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

ARTIKEL D9

NAAMSVERMELDING

D9.1

De naam van MV dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk of ontwerp te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk of ontwerp in de publicatie te worden opgenomen.

D8.2

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt MV een vergoeding toe van tenminste 100% van de door MV gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade [waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten].

D9.3

Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk of ontwerp te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van MV op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieen is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door MV tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven. Het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

ARTIKEL D10

PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

D10.1

De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk of ontwerp ten allen tijde de persoonlijkheidsrechten van MV conform artikel 25 lid 1 sub C en D AW in acht.

D10.2

Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt MV een vergoeding toe van tenminste 100% van de door MV gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade [waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten].

ARTIKEL D11

AANSPRAKELIJKHEID

D11.1

MV is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van MV of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

TOP